Nejnovější příspěvky

Zajištění důkazu dle o.s.ř.

Zajištění důkazů podle §78 a §102 odst. 2 o.s.ř.

 Zajištění důkazů:

Institut zajištění důkazu slouží především k tomu, aby soud ze své moci zajistil důkaz dříve, než dojde k samotnému zahájení řízení, resp. i v jeho průběhu, a to proto, že je zde obava, že tento důkaz již nebude k dispozici vůbec, nebo jen s velkými obtížemi. Tedy k zajištění důkazů dochází tehdy, je-li tu obava, že důkaz nebude možné později provést vůbec nebo by jej bylo možné provést jen s velkými obtížemi. Jednat se může o zajištění a provedení důkazu podléhajícího rychlé zkáze, či ohledání místa samého, které nevyhnutelně podléhá změně, popř. výslech svědka, kterého nebude možné v budoucnu vyslechnout.

Tak jako u předběžných opatření lze k zajištění důkazu přistoupit jak před zahájením řízení ve věci samé, a to na návrh, tak může k zajištění důkazů dojít v průběhu řízení, a to i bez návrhu. Příslušný je soud, který by byl příslušný ve věci, nebo soud, v jehož obvodu se nachází ohrožený důkazní prostředek. V případě, že zde nehrozí nebezpečí z prodlení, mají účastníci ve věci samé právo být přítomni u zajištění důkazů.

Jak vyplývá přímo z občanského soudního řádu, může být důkaz zajištěn také notářským zápisem nebo exekutorským zápisem, jestliže se daná skutečnost odehrála v přítomnosti notáře nebo soudního exekutora nebo jestliže notář nebo soudní exekutor osvědčil stav věci.

Soud v případě, že má za to, že navrhovatel se domáhá zajištění důkazu, který nemá v řízení žádný význam a nemůže mít vliv na rozhodnutí ve věci samé, tento důkaz nezajistí a neprovede. Stejně tak bude soud postupovat i v případě, že návrhem bude směřováno zcela zjevně k jinému účelu, než je zajištění důkazního prostředku. Tímto jiným účelem může být zejména zásah do práva určité osoby navrhovaným zajištěným důkazu omezené, nebo získání přístupu k určitému typu informací ještě před zahájením řízení, což může být značnou výhodou při následném podání žaloby.

Kromě obecných náležitostí musí návrh na zajištění důkazu obsahovat popis skutečností tvořící předmět dokazování. Dále je nutné přesně označit důkazní prostředek, jenž má být zajištěn. Současně musí být z návrhu zřejmé k prokázání, jaké skutečnosti je důkazní prostředek navrhován, aby bylo možné posoudit důvodnost jeho zajištění. Za důkaz mohou sloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci, zejména výslech svědků, znalecký posudek, zprávy a vyjádření orgánů a právnických osob atd.

Účastníci řízení nemají nárok na to, být u zajištění důkazu přítomni za předpokladu, že by hrozilo nebezpečí prodlení. V takovém případě se nejedná o vadu řízení, ani o zásah do práv účastníků. V již probíhajícím řízení mají účastníci vždy právo, se k návrhům na zajištěné důkazy, a ke všem důkazům, které byly provedeny, vyjádřit.

 Občanský soudní řád pamatuje i na zvláštní institut zajištění důkazu a to ve svém § 78b – zajištění předmětu důkazního prostředku ve věci týkající se práv z duševního vlastnictví. Aktivní věcnou legitimaci má ten, kdo osvědčil porušení práva z duševního vlastnictví. Příslušný je krajský soud, v jehož obvodu je zajišťovaný předmět.

 Ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví lze před zahájením řízení o věci samé na návrh toho, kdo osvědčil porušení práva z duševního vlastnictví, za účelem provedení důkazu (§ 130 odst. 1) zajistit

  1. a) zboží, popřípadě přiměřený vzorek zboží, jehož výrobou mohlo být porušeno právo z duševního vlastnictví,
  2. b) materiál a nástroje, které byly použity k výrobě nebo rozšiřování zboží uvedeného v písmenu a),
  3. c) dokumenty týkající se zboží uvedeného v písmenu a).

V případě, že soud uzná za vhodné, může uložit navrhovateli povinnost složit jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla zajištěním předmětu důkazního prostředku, přičemž výši jistoty stanoví předseda senátu s přihlédnutím k okolnostem případu. Maximální výše jistoty je však stanovena na 100 000 Kč.

V případě nařízení zajištění důkazu, po té, co pominou důvody, pro které bylo nařízeno, či dojde k jeho zániku z jiného důvodu, nebo poté co bude usnesení o zajištění důkazu pravomocně zrušeno, vrátí se předmět důkazního prostředku tomu, kdo jej předložil soudu nebo komu byl soudem odebrán.

V případě, byla-li zajištěním důkazu způsobena škoda, je poškozený oprávněn domáhat se žalobou na náhradu škody ve lhůtě 6 měsíců  ode dne, kdy zajištění předmětu důkazního prostředku zaniklo podle § 78f odst. 1 písm. a), nebo kdy bylo o žalobě ve věci samé pravomocně rozhodnuto. K projednání žaloby je příslušný v tomto případě krajský soud, v jehož obvodu je zajišťovaný předmět důkazního prostředku.

Závěrem

Zajištěním důkazu tak je možné podstatně zvýšit své šance na úspěch v samotném řízení, jsou-li tu dány důvody pro jeho nařízení. Zejména je možné tímto způsobem opatřit důkazy, které mohou být pro uplatnění jakéhokoliv nároku před soudem nezbytné, a bez nichž by se váš nárok stal fakticky nevymahatelným. V případě, že existují důkazy, u kterých je důvodná obava, že je nebude moct později v řízení provést, nebo jen s obtížemi, a tyto mohou prokazovat vámi tvrzený nárok, je vždy dobře zvolit institut zajištění důkazu a posílit tak své postavení v rovině důkazní.

Powered By Themekiller.com