Nejnovější příspěvky

Občanské právo

 • vlastnictví, podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů
 • prohlášení vlastníka budovy o vymezení bytových jednotek
 • zástavní práva a věcná břemena
 • vydržení
 • sousedské vztahy
 • náhrada škody a bezdůvodné obohacení
 • vymáhání pohledávek právní cestou
 • smlouvy kupní, darovací a směnné
 • smlouvy o dílo a další typy smluv
 • neplatnosti smluv a odstoupení od smluv
 • vrácení daru
 • půjčky – jejich zřízení, zajištění a vymáhání
 • nájmy a podnájmy staveb a pozemků, bytů a nebytových prostor
 • způsobilost k právním úkonům
 • osobnostní práva (ochrana života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti)
 • řešení všech sporů z občansko-právních vztahů
 • zakládání spolků, jejich změny a správa

Rodinné právo

 • rozvod manželství
 • úprava poměrů nezletilých dětí pro dobu před rozvodem a po rozvodu manželství – svěření dětí do výchovy jednoho z rodičů, střídavá výchova a společná výchova dětí
 • zbavení, omezení a pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti
 • styk rodičů příp. ostatních příbuzných s nezletilými dětmi
 • výživné nezletilých a zletilých dětí
 • výživné manželů a výživné po rozvodu
 • výživné neprovdané matky a náklady s těhotenstvím a porodem
 • určení a popření otcovství
 • příprava předmanželské smlouvy
 • sepisování a ověřování všech listin potřebných k tzv. dohodnutému rozvodu – dohody rodičů o úpravě poměrů nezletilých dětí, smlouvy manželů o vypořádání vzájemných majetkových vztahů (společného jmění manželů), uspořádání bytové situace a vyživovací povinnosti, vše pro dobu po rozvodu
 • příprava zúžení společného jmění manželů
 • vypořádání společného jmění manželů ve sporných řízeních

Pracovní právo

 • zpracování pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, dohod o srážkách ze mzdy, pracovních řádů, mzdových předpisů, atd.
 • posouzení otázek skončení pracovního poměru, nároků na odstupné, náhrady za dovolenou, překážky v práci na straně zaměstnavatele apod.
 • nároky z pracovních úrazů

Insolvence

 • kompletní vypracování insolvenčních návrhů včetně zastupování v insolvenčním řízení
 • zpracování přihlášek pohledávek
 • zastupování konkurzních věřitelů ve věřitelských výborech či zastupování v incidenčních sporech

Obchodní právo

 • právo obchodních společností a družstev
 • zakládání a změny obchodních společností a družstev
 • převody obchodních podílů, akcií a dalších druhů cenných papírů
 • obchodní závazkové vztahy
 • příprava a posuzování různých typů obchodních smluv a dohod
 • vymáhání závazků ze smluv a pohledávek věřitelů
 • zastupování v obchodních sporech, v rejstříkovém a v konkurzním řízení.
 • fúze a akvizice
 • zastupování v řízení o registraci ochranné známky

Smlouvy a dohody

 • smlouvy o převodech nemovitostí – kupní, darovací, směnné atd.
 • smlouvy spoluvlastnické
 • smlouvy o věcných břemenech
 • smlouvy upravující vztahy mezi manželi a smlouvy o vypořádání majetku mezi manželi
 • smlouvy o dílo
 • smlouvy o převodech obchodních podílů
 • smlouvy zprostředkovatelské
 • smlouvy o obchodním zastoupení
 • smlouvy o postoupení pohledávek
 • smlouvy nájemní a podnájemní
 • smlouvy zakládající zajištění závazku – zástavní smlouvy, smlouvy o ručení, smlouvy o převodu práva k zajištění závazku.
 • ověřování pravosti podpisů na listinách jak u nás sepsaných, tak donesených a před advokátem podepsaných, ověření advokátem má rovnocennou platnost jako ověření notáře či matriky;
 • uplatnění neplatnosti smluv a odstoupení od smluv;
 • mimosoudní a soudní řešení sporů vyplývajících ze smluvních vztahů

Trestní právo

 • obhajoba ve všech stádiích trestního řízení, vč. mimořádných opravných prostředků
 • zastupování poškozených v trestním řízení
 • příprava a sepis trestního oznámení

Správní právo

 • zastupování v řízení dle stavebního zákona
 • zastupování v přestupkovém řízení
 • zastupování ve výběrových řízeních v rámci veřejných zakázek a zadávacích řízeních
 • zastupování a poradenství ve všech věcech týkajících řízení před orgány státní správy

Poskytované právní služby zde uvedené, jsou pouze hlavními činnostmi, kterými se naše kancelář zabývá. Právní služby poskytujeme v celé šíři soukromého i veřejného tuzemského práva

 

Powered By Themekiller.com