Nejnovější příspěvky

Práva pacienta I.

Právo na zdravotní péči Každý má právo na ochranu zdraví, a každý občan má právo na zdravotní péči, které mu je garantováno na ústavní úrovni. Jedná se o garanci obsaženou v čl. 31, Listiny základních práv a svobod. Obsahem tohoto práva je také právo na její...

0
0

Předžalobní výzva

Předžalobní výzva ve smyslu § 142a o.s.ř.  (1) Žalobce, který měl úspěch v řízení o splnění povinnosti, má právo na náhradu nákladů řízení proti žalovanému, jen jestliže žalovanému ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním návrhu na zahájení řízení zaslal na adresu pro doručování, případně na poslední...

0
0

Práva pacienta II.

Právo na informace Dalším velmi důležitým právem každého pacienta je právo na informace. Máte právo znát veškeré informace shromažďované o vašem zdravotním stavu ve zdravotnické dokumentaci nebo v jiných zápisech, které se vztahují k vašemu zdravotnímu stavu. V případě, že se nespokojíte s ústně podanou informací ze...

0
0

Předběžné opatření

Předběžné opatření § 74 a násl. občanského soudního řádu, §102 a násl. občanského soudního řádu  Předběžné opatření je institut sloužící k tomu, aby v případě, je-li to nezbytné, byly předběžně, tj. prozatímně upraveny poměry účastníků nebo pro případ, že je zde obava z ohrožení výkonu soudního rozhodnutí. §74...

0
3

Spolek a jeho vznik

Spolek a jeho vznik Spolek je jedinou korporací, tedy společenstvím osob, ať ji fyzických či právnických, která je upravena v občanském zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb. ustanovení § 214-302). Spolek se v českém právním řádu objevil s účinností tohoto zákona, tedy k 1.1.2014, a nahradil tak občanské sdružení, které bylo...

0
0

Zajištění důkazu dle o.s.ř.

Zajištění důkazů podle §78 a §102 odst. 2 o.s.ř.  Zajištění důkazů: Institut zajištění důkazu slouží především k tomu, aby soud ze své moci zajistil důkaz dříve, než dojde k samotnému zahájení řízení, resp. i v jeho průběhu, a to proto, že je zde obava, že tento důkaz již nebude k dispozici...

0
0

Žaloba z rušené držby

Žaloba z rušené držby a předběžné opatření úvaha Předběžné opatření dle §74 a následující občanského soudního řádu Z dikce občanského soudního řádu vyplývá, že předběžné opatření je institut, který může soud využít v případě, „je-li třeba, aby zatímně byly upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by výkon soudního rozhodnutí...

0
0

Powered By Themekiller.com